ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..