ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ม.ค. 59 ถึง 09 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ