รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
48 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า บ้านนาราบ   ตำบลนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
เบอร์โทรศัพท์ 054789112
Email : narab1@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :