การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสพฐ. 4(ห้องส้วม4ห้อง)
            จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004/2ก
              เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง
              เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนแบบ 004/2ก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2558
             แผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2558
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.64 KB
ปีงบประมาณ 2559


                                 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559

                        เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (เขตแผ่นดินไหว)

                        เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 507.97 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.73 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.62 KB