ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               ตั้งขึ้นเมื่อ .. 2465   บริเวณหมู่บ้านนาราบ  หมู่ที่ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย  โดยประชาชนหมู่ที่ บ้านนาราบ หมู่ที่บ้านดอนไชย หมู่ที่ บ้านนาหลวง ตำบลนาน้อย และหมู่ที่ บ้านทุ่งแล้ง ตำบลศรีษะเกษ ร่วมกันก่อสร้างอาคารเป็นอาคารเรียนชั่วคราว กว้าง เมตร ยาว 14 เมตร ฝาขัดแตะ มุงหลังคาด้วยหญ้าคา อยู่ในบริเวณพื้นที่ 1.5 ไร่ โต๊ะและม้านั่งใช้ไม้หลักฝังดิน มีแป้นไม้ทำเป็นที่รองเขียนและรองนั่ง แล้วพร้อมกับตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนบำรุงราษฎร์ ”  มอบให้กระทรวงธรรมการดำเนินการ ใช้เป็นสถานที่เรียนสำหรับบุตรหลานต่อไป เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยมีครูทำการสอนเริ่มแรกคือ

                1.    นายบุญผาย ไชยศรี                                    เป็นครูใหญ่

2.    นายบุญผาย  ใจจะดี                                   

3.    นางสาวสร้อยเล็ก  นันทวาสน์

4.    นางสาวบัวผัน  ทัยศิลป์

5.    นายเธียร  สุวรรณจันทร์

.. 2478  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารขึ้นใหม่เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงมีมุข หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด (ไม้)ตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนประชาบาล” ประจำตำบลนาน้อย(จุลเกษตรศึกษาคาร)  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ คำว่าจุลเกษตรศึกษาคาร” นั้น ขุนกิจ ธนสาร ซึ่งเป็นนายอำเภอขณะนั้นเป็นผู้ตั้งโดยมาจาก จุล  แปลว่า เล็กน้อย อำเภอนาน้อย (มีนาทำน้อย)

                เกษตร แปลว่า การทำกสิกรรม ทำนา ปลูกพืชไร่ สวน โดยมีจุดมุ่งหมายในสถานที่ศึกษาสำหรับบุตรหลานของประชาชนชาวอำเภอนาน้อย ที่มีอาชีพส่วนมากในด้านการทำเกษตรทำกสิกรรม

ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน

                โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านนาราบ เลขที่ 48 หมู่ที่ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ในเขตเทศบาล ติดกับที่ว่าการอำเภอนาน้อย สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาน้อย มีบ้านพักข้าราชการ แฟลต ตลาด ร้านค้า  อยู่โดยรอบบริเวณโรงเรียน

                ฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวม มีสภาพของเศรษฐกิจ มีนักเรียนเป็นบุตรหลานของข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ที่มีฐานะดี เข้ามาเรียน

                ชุมชน เป็นชุมชนเมือง คล่องตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีตลาดร้านค้ารองรับ

พื้นที่อาณาเขต

พื้นที่                      7  ไร่  2 งาน  90 ตารางวา

ทิศเหนือ                ติดต่อกับตลาด บ้านผู้ปกครองนักเรียน

ทิศใต้      ติดต่อกับที่ว่าการอำเภอนาน้อย สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาน้อย ตลาดร้านค้า

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับถนนทางหลวง หมายเลข 1260 (ถนนเจ้าฟ้า) แฟลตที่พักของข้าราชการ

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับทางสาธารณะประโยชน์และบ้านของผู้ปกครองนักเรียน

                ลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดเอียง จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ทั้งหมดปลูกสร้างอาคารเต็มพื้นที่ไม่มีบริเวณพื้นที่ทำการเกษตร