วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน
สุสสูสํ  ลภเต  ปัญญํ   ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้มีปัญญา

วิสัยทัศน์
“ปีการศึกษา 2562-2565 โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) เป็นต้นแบบวิชาการที่เป็นเลิศ  สื่อสารสองภาษา  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน สร้างโอกาสในการเรียนรู้  เสริมสร้างคนดี  คนเก่งสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน”