วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา“ ปี ๒๕๖๒– ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
 เป็นต้นแบบวิชาการที่เป็นเลิศ สื่อสารสองภาษา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน สร้างโอกาสในการเรียนรู้ เสริมสร้าง  คนดี คนเก่ง   สู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างยั่งยืน "