พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
- โรงเรียนเครือข่ายโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
- เปิดสอนหลักสูตรสองภาษา Mini  English  Program (MEP)
  ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- ดำเนินการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนรู้ (ศูนย์ ICT)
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย สะเต็มศึกษา (STEM)
- ศูนย์ส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน ดนตรีไทยพื้นบ้าน จังหวัดน่าน