หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 
การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา(ระดับประฐมวัย)
- การศึกษาระดับประถมศึกษา
   1 หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ปกติ)
   2 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)