ภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1 โรงเรียนในเขตอำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1  โรงเรียนในเขตอำเภอนาน้อย  และอำเภอนาหมื่น  ในระหว่างวันที่  14-15  สิงหาคม  2563       ณ ห้องประชุมดอกวาสนา  โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต   โดยมีว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา เป็นประธานเปิดการอบรม  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และทีมงาน

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,21:29   อ่าน 29 ครั้ง