ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายผาย ไชยศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤษภาคม พ.ศ.2465 - 30 กันยายน พ.ศ. 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายเผด็จ วงศ์วิจิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สายนาค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ชื่อ-นามสกุล : นายแฝง ปิยศทิพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2494 - 31 มีนาคม 2495
ชื่อ-นามสกุล : นายทองอยู่ ทนันไชย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ.2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายเธียร ไชยบุญเรือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ สิทธิลภ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 เมษายน พ.ศ.2537 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ แสนวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ.2551 – 8 ธันวาคม พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชาย รินนาศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค. 56 - 30 ก.ย. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญแต่ง ใจจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ย. 59 – 30 กันยายน พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา อินแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2565
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุมาศ ปาฟอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ.2565-ปัจจุบัน