ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา อินแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :