ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับอําเภอนาน้อยโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ร่วมกับ โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 ได้จัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ประจําปี 2563 ระดับอําเภอ โดยมี นายชวฤทธิ์ บุตรดาสา ปลัดอําเภอ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานปกครอง อําเภอนาน้อย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอําเภอนาน้อย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นายสงบ เฉลิมลาภ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอ นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อํานวยการโรงเรียนนาน้อย และคณะเป็นผู้จัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ
รางวัลชนะเลิศ
1 เด็กหญิงอรอนงค์ ประเสริฐทรัพย์ 2 เด็กหญิงกุลธิดา ตายอด 3 เด็กหญิงจันทร์เจ้าฉาย แสงประจักษ์
4 เด็กหญิงนลินณิภา กันทะลือ 5 เด็กหญิงเบญญาภา พรมอ้าย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1 เด็กหญิงพิมพ์มาดา สิริยา 2 เด็กหญิงเขมิสรา มาคํา 3 เด็กหญิงบุญรักษา วงค์ทะเนตร
4 เด็กหญิงปุญญาภา อรรคบุตร 5 เด็กหญิงวิลาวัณย์ ผาแก้ว 6 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ธิเขียว
ผู้ฝึกสอน ครูมาตย์ ใจจริม ครูพชนันท์ ขันคำนันต๊ะ ครูภาวินี คำเปียง
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 43 ครั้ง