คณะผู้บริหาร

นายกฤษดา อินแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา