คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวราพร มาลาคำ

นางพันทิพา ใจจริม

นางสาวสุรีย์พร ปาคุธ

นางสาวพิภัทรชราพร เทพคำ

นางสาวคนงลักษณ์ กองพรม

นางสาวปรียานุช เสนนะ