กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิภา อุ่นถา

นางนันทา พลธนะ

นางมนทกานติ์ ปิยศทิพย์

นางสาวรัชดาภรณ์ ปะมะ

นางสาวเบญจพร จายานะ