กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสกาวเดือน ปาฟอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางรัตนาภรณ์ ลำบาล
ครู คศ.3

นางสาวกมลชนก วิชัยต๊ะ
ครู คศ.2