กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธะ

นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะ

นางโสภา นันต๊ะ

นางสกาวเดือน ปาฟอง

นางอัมพร มจินานนท์

นางสาวกมลชนก วิชัยต๊ะ