กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิกุล ธิบุญเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี