กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสิริพรรณ แสนวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ