กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายมาตย์ ใจจริม

นายกัมพุช เจริญชัย

นางภาวิณี คำเปียง