กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกมลวรรณ ศรรบศึก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤตเมตธ พรมใจ
พนักงานราชการ