กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิโรจน์ ราชปันติ๊บ

นายสังวาลย์ มัยราช

นางสาวกุลนิษฐ์ ติสระ

นายอนุกุล กันอิน