กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิโรจน์ ราชปันติ๊บ
ครู คศ.3

นางสาวกุลนิษฐ์ ติสระ
ครูผู้ช่วย