กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาพิชญ์ ใจบุญภักดีพันธ์

นางชนันธร ปาฟอง

นางสาวพิชญ์สินี กองทอง

นางสาวอรวรรณ แก้วจี๋

นางสาวฤทัยรัตน์ ก้อนใหม่

นางสาวจินตานาถ มหายศนันท์