คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ เฉลิมลาภ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ แสนวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ไชยบุญมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.แดน ถาเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเวียง ปัญญาอุด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพนา รักวิชา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร สำราญวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพล ต๊ะติ๊บ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรัตน์ ละพรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษร เจดีนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางอวยพร เทพเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางพาที เจริญชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเดช วันควร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรวย มาเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนกรองค์ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา อินแสง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ